Slottsparken och Äppelgenbanken

I samband med att de nya byggnaderna började uppföras på Ekebyhov i slutet av 1620-talet började man också att anlägga en barockträdgård. Intresset för fruktodling fanns redan från början. 

I en bouppteckning från 1699 kan man läsa att det i trädgården närmast det stora stenhus, som då höll på att förfalla, fanns flera hundra olika fruktträd. Man nämner 100 äppelträd, 68 päronträd och 3 körsbärsträd. På andra håll i trädgården fanns det ytterligare 18 fruktträd. 

I slutet av 1700-talet hade fruktträdgården utökats. 1781 fanns det mer än 100 fruktträd som man benämnde äkta fruktträd. Inom området fanns det också en annan fruktträdgård med 180 äkta fruktträd och ytterligare en trädgård med en ansenlig trädskola.

Omkring sekelskiftet 1800 planterades moderträden till vad som senare skulle komma att bli Ekebyhovs välkända bokskog. 

Vid nästa sekelskifte, omkring 1900, startade den dåvarande ägaren, Johan Ihre, ett flertal olika hortonomiska projekt på Ekebyhov. Han lät plantera mer än 100 olika inhemska och utländska trädslag. De skulle bli grunden till ett arboretum för studier av trädens härdighet och användbarhet, bl a för skogsbruket.

År 1917 startade Johan Ihre en trädplantskola som främst var inriktad på äppel- och päronsorter för odling i Mellansverige men även i t ex Finland, som till viss del har ett något kärvare klimat. I mitten av 1920-talet omfattade plantskolan 16 ha och man hade 60 000 äppel- och päronplantor i odling. 

Äppelgenbanken

Äppelgenbanken vid Ekebyhov tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och Nordiska Genbanken (NGB). Sedan 2003 finns ett avtal med det nationella Programmet för Odlad Mångfald (POM), som har ansvarar för det svenska arvet av vegetativt förökade växtslag, däribland frukt. Det senare avtalet innefattar också ekonomisk kompensation till Ekebyhov för bevarandet av 14 mandatsorter.

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spridits lokalt, liksom sorter framtagna av svenska växtförädlare. Vidare innefattas utländska sorter med lång odlingstradition i Sverige. Mandatsortlistorna upptar 350 fruktsorter, varav drygt 200 äpple.

Ekebyhovs äppelgenbank ingår sålunda i POMs nätverk av 14 lokala klonarkiv för frukt. Bland övriga klonarkiv kan nämnas Bergianska Trädgården i Stockholm och Sveriges lantbruksmuseum Julita i Södermanland. Syftet med klonarkiven är att genom odling i fält bevara våra fruktsorter.

Foto: Anna Gunneström
Foto: Anna Gunneström

Totalt finns ett 50-tal äppelsorter i Ekebyhovs äppelgenbank. Alla har anknytning till Uppland och Mellansverige och till äldre äppelträd av olika välkända sorter. Äppelgenbanken i Ekebyhovsparken har tillkommit genom ett samarbete mellan NGB/POM, Ekerö kommun, Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken, Pomologiska Sällskapet och Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. 

Samtliga sorter som finns i Ekebyhovsparkens äppelgenbank finns beskrivna i en speciell trycksak: Äppelgenbanken i Ekebyhovsparken. 

Äppelsorten Gylling från Ekebyhov är en lokal sort som man odlade fram. Den fanns troligen före Johan Ihres tid eftersom den fanns med redan i den första katalogen från 1920. Sorten beskrevs på det här sättet:
”Frukt medelstor till stor, glänsande gulgrön, fin syrlig smak, ett förträffligt hushållsäpple av första rang. Angripes ej av monilia- eller skorvsvamp. Trädet friskt, bördigt och utomordentligt härdigt.”